Erityiskustannusten vaikutus vammaisetuuden määrään yhtenäiseksi


STM:n tiedote 20.11.2014

Erityiskustannusten vaikutus vammaisetuuden määrään yhtenäiseksi

Jatkossa 16 vuotta täyttäneen vammaistuen myöntäminen ei enää edellyttäisi erityiskustannuksia vaan edellytyksenä olisi ainoastaan vamman tai sairauden aiheuttama haitta, avuntarve tai ohjauksen ja valvonnan tarve. Erityiskustannukset vaikuttaisivat jatkossa kaikkien vammaisetuuksien määrään korottavasti. Alle 16-vuotiaan vammaistuki määräytyy näin jo nyt.

Eläkettä saavan hoitotukea ei voisi enää saada pelkästään erityiskustannusten perusteella, vaan tuen myöntäminen edellyttäisi aina avun tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta. Tällä hetkellä eläkettä saavan hoitotuki voidaan myöntää myös pelkkien erityiskustannusten perusteella. Muutoksen myötä erityiskustannusten merkitys vähenisi ja etuuden myöntämisessä arvioitaisiin selkeämmin hakijan tuen tarvetta.

Lisäksi laissa säädettäisiin, mitkä sairaudesta tai vammasta aiheutuneet erityiskustannukset Kela ottaisi huomioon arvioidessaan vammaisetuuden tasoa. Tällaisia kustannuksia olisivat esimerkiksi kotipalvelu-, lääkäri-, lääke- ja kuntoutuskulut, jotka hakija maksaa itse.

Muutoksilla poistettaisiin vammaisetuuksien kohdentumisessa havaittuja epäkohtia ja lisättäisiin eri etuuksien yhtenäisyyttä. Tällä hetkellä vammaisetuuden myöntämiseen vaikuttavat ne hakijan jo maksamat erityiskustannukset, jotka hän voi osoittaa Kelalle. Vähävaraiset tuen tarvitsijat eivät ole välttämättä voineet hankkia erityiskustannuksiin oikeuttavia palveluita ilman tukea, joten käytännössä hakijan oma varallisuus on vaikuttanut tuen kohdentumiseen. Myös eri puolilla Suomea asuvilla ihmisillä on ollut erilaiset mahdollisuudet hankkia palveluja. Muutoksen jälkeen tuen myöntäminen olisi nykyistä yhdenvertaisempaa esimerkiksi samasta sairaudesta kärsivien ihmisten kesken.

Muutokset helpottaisivat hakemuksen tekemistä

Muutokset helpottaisivat vammaisetuuksien hakemista, kun hakija tietäisi etukäteen, mitkä erityiskustannukset otetaan huomioon. Toisaalta etuutta voisi hakea myös kokonaan ilman erityiskustannuksia. Kela voisi myöntää vammaisetuudet nykyistä pitemmäksi ajaksi ja entistä useammin toistaiseksi, koska tuen saaminen ei enää edellyttäisi kustannusten osoittamista. Kustannukset vaihtelevat usein, vaikka perussairaus- tai vamma voi pysyä muuttumattomana. Muutosten arvioidaan vähentävän myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tulevien valitusten määrää.

Muutos lisäisi perusvammaistuen saajien määrää noin 10 000 henkilöllä vuoden 2020 loppuun mennessä. Eläkettä saavan hoitotuki painottuisi hieman nykyistä enemmän korotettuun tukeen, ja alinta ja ylintä hoitotukea saavien määrä laskisi hieman. Hoitotuen saajien kokonaismäärä pysyisi nykyisellä tasolla. Uudistus koskisi uusia vammaisetuushakemuksia. Tällä hetkellä maksussa olevien vammaisetuuksien maksua jatkettaisiin nykyperustein seuraavaan tarkistukseen asti.

Kelan myöntämät vammaisetuudet ovat alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki. Vammaisetuudet on porrastettu kolmeen tasoon hakijan tuen tarpeen mukaan.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 20. marraskuuta. Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesityksen täydennykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2015, mutta esitykseen sisältyvä Suomessa asumisen määritelmää koskeva tekninen muutos tulisi kuitenkin voimaan jo 1.1.2015.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, p. 02951 63479,etunimi.sukunimi(at)stm.fi