Tietoa sisäkorvaistutteesta


Sisäkorvaistute (SI, englanniksi Cochlear Implant eli CI) on leikkauksessa asetettava kuuloapuväline. Se on tarkoitettu kuuroutuneille ja vaikeasti tai erittäin vaikeasti kuulovammaisille henkilöille, joille tavallisen kuulokojeen vahvistus ei riitä normaalin kuulon- ja puheenvaraisen kommunikaation kehittymiseen ja ylläpitämiseen. Sisäkorvaistute on toistaiseksi ainoa kliinisessä käytössä oleva hoitomuoto, jolla on mahdollista palauttaa menetetty aisti. Sisäkorvaistutteella ei saavuteta normaalikuuloa, mutta laite mahdollistaa ääniaistimukset ja kommunikoinnin puhekielellä kuulonvaraisesti.

Kuulovammaisen tai kuuron lapsen saaminen voi olla traumaattinen kokemus koko perheelle. Suurin osa kuuroista ja kuulovammaisista lapsista syntyy normaalisti kuuleville vanhemmille. Nykyään kuurona syntyminen ei enää tarkoita sitä, etteikö lapsella olisi koskaan mahdollisuutta kuulla. Sisäkorvaistutteen avulla lapsi voi saada kuulon ja paremmat mahdollisuudet osallistua perheen arkeen, puhua vanhempien tunnekielellä, leikkiä puhetta käyttävien lasten kanssa, käydä lähikoulua ja pystyä kommunikoimaan valtaväestön kanssa puhumalla.

Kuvassa näytetään miten ääniaallot kulkee korvakäytävän kautta tärykalvoihin
Miten normaali kuulo toimii? Kuvalähde: Cochlear

Suurin osa kuulonalenemista johtuu sisäkorvan karvasolujen toiminnan häiriöstä tai vaurioista karvasoluissa, kuulohermon ja karvasolujen välisissä synapseissa, tai molemmissa. Sisäkorvaistutteen toiminta perustuu toimimattoman sisäkorvan ohittamiseen ja kuulohermon ja sen ympäröivien hermorakenteiden suoraan sähköiseen stimulaatioon. Istutejärjestelmä koostuu sisäisestä ja ulkoisesta osasta. Sisäisen osan muodostavat korvan takana ohimoluuhun poratussa syvennyksessä sijaitseva istuterunko sekä sisäkorvaan viety elektrodijohto. Ulkoisessa osassa on puheprosessori, jota pidetään korvan takana kuulokojeen tapaan, sekä lähetinkela, joka kiinnittyy magneetilla iholle istuterungon vastaanotinkelan päälle. Puheprosessori poimii arkipäiväiset äänet ympäristöstä ja ne muutetaan digitaalisiksi signaaleiksi. Signaali välitetään lähetinkelan kautta istutteelle, joka välittää signaalin sähköisenä stimulaationa kuulohermojen kautta aivoihin ja aivot tulkitsevat ne ääniksi. Aivot vastaanottavat äänet erittäin nopeasti, joten istutteen käyttäjä kuulee äänet heti niiden synnyttyä.

Kuvassa havainnollistetaan miten sisäkorvaistute toimii signaalien vastaanottimena
Miten sisäkorvaistutteella kuuleminen tapahtuu? Kuvalähde: Cochlear

Sisäkorvaistute aktivoidaan noin 2-4 viikkoa leikkauksen jälkeen, jolloin haava on parantunut ja leikkausalueen kudosturvotus on laskenut. Istute säädetään yksilöllisesti jokaiselle käyttäjälle. Pienillä lapsilla ensimmäisenä vuonna istutteen aktivaation jälkeen säätökäyntejä on muutaman kuukauden välein ja tämän jälkeen noin puolivuosittain. Kouluikäiset lapset käyvät kontrollikäynnillä vuosittain. Säädöistä vastaavat yliopistosairaaloiden kuulokeskuksissa työskentelevät audiologilääkärit tai insinöörit.

Ketkä saavat sisäkorvaistutteen?

Tällä hetkellä sisäkorvaistuteleikkaus ja sitä seuraava puheterapia on vaikea-asteisesti kuulovammaisina syntyvien lasten ensisijainen kuntoutusmuoto – noin 95 % diagnoosin saaneista leikataan. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kuntoutuksessa on käytössä käsite kuuloikä, joka tarkoittaa aikaa, joka on kulunut laitteen aktivoinnista.

Sisäkorvaistutteeseen perustuvan kuulonkuntoutuksen ennuste on pääsääntöisesti sitä parempi mitä aiemmin istute lapselle leikataan. Suomessa leikattavien lasten keski-ikä on noin 1 vuotta, nuorimmat leikatut ovat olleet 8-10 kuukauden ikäisiä. Mitä nuorempana istute aktivoidaan ja kuulohermon stimulaatio alkaa, sitä todennäköisemmin hermoyhteydet aivojen kuuloalueiden ja sisäkorvan välillä kehittyvät lähes normaalia vastaavaksi. Alle vuoden iässä sisäkorvaistutteet saaneista syntymäkuuroista lapsista huomattavalla osalla puheen ja kielen kehitys vastaa ikätasoa koulun alkuun mennessä.

Kuvassa kaksi SI-lasta lukemassa kirjaa
Kaksi istutetta käyttävää lasta lukee kirjaa

Jos kuulostimulaatio on ollut vähäistä lapsen kahden ensimmäisen elinvuoden aikana, sisäkorvaistutehoidon tulokset ovat pysyvästi heikompia. Lapsen saamalla kuntoutuksella, kuten esimerkiksi puheterapialla, on ratkaiseva merkitys laitteesta saatavan hyödyn kannalta. Ennen kaikkea perheen ja itse lapsen, mutta myös päiväkotien ja koulujen henkilöstön asenteen ja sitoutumisen on todettu vaikuttavan merkittävästi lapsen kuntoutumisen onnistumiseen.

Sisäkorvaistutteiden hinnat ovat nykyään melko kohtuulliset. Ennen yhden kojeen hinta on ollut n. 20000-27000€, mutta nykyään hinta on huomattavasti edullisempi noin 10000€. Laitteen hinnan lisäksi tulevat leikkaus- ja kuntoutuskustannukset. Suomessa käyttäjälle laitteisto, varaosat, huolto ja laitteiden säädöt ovat maksuttomia. Laitteeseen kuuluvat paristot ja akut ovat maksuttomia 18 ikävuoteen saakka.