Kommunikointia tukevat menetelmät


Kommunikointimenetelmät

Auditiivis-verbaalisessa kommunikointimenetelmässä kuulovammainen lapsi opetetaan käyttämään kuulonjäänteitään optimaalisesti hyväkseen kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen avulla, jolloin aivot oppivat tulkitsemaan puhetta. Se vaatii säännöllistä puheterapiaa ja panostusta vanhemmilta. Puheterapian aikana puheterapeutti istuu lapsen vieressä, jolloin huulioluku minimoituu ja kuunteleminen maksimoituu.

Oraalimenetelmässä lasta kannustetaan tuottamaan ääntä ja puhetta sekä puheterapiassa että jokapäiväisissä askareissa. Kommunikaation helpottamiseksi voi käyttää huuliolukua ja luonnollisia eleitä. Päällimmäisenä on ajatus antaa kuulovammaiselle lapselle rikas puhuttu kieli.

Totaalikommunikaation periaate on helpottaa kommunikaatiota kuulovammaisen kanssa tavalla tai toisella. Kaikki keinot ovat sallittuja, jotta kommunikaatio pelaa (ääni, huulioluku, viitottu suomi, eleet, mimiikka, käsiaakkoset, tukiviittomat). Heikkoutena tässä menetelmässä voi olla ettei kuulovammainen opi korrektia viittomakieltä eikä puhuttua kieltä.

Lähde: Susanne Snellman, Thomas Lindberg: Apua – kuulovammainen oppilas luokassani!

Manuaaliset apukeinot:

Vinkkipuhe (Cued Speech)

Vinkkipuhe on huulioluvun apumenetelmä, jonka ideana on tehdä puheesta näkyvää. Vinkkipuheessa kielen äänteitä (foneemeja) selvennetään käsimerkein ja -paikoin, jotka yhdistyvät huulion muotoon. Näin puheen eri äänteet näkyvät ja ovat eroteltavissa toisistaan. Vinkkipuheen omat sivut löytyvät osoitteesta http://www.vinkkipuhe.fi/

Viittomakieli

Viittomakieli on täysin oma kieli, jolla on oma kielioppi ja sanajärjestys. Käsiliikkeitä tuetaan vartalon ja kasvojen eleillä. Viittomakieli ei ole kansainvälistä eli eri maissa on erilainen viittomakieli. Suomenkielinen viittomasanakirja netissä Suvi.

Viitottu suomi tai tukiviittomat

Viitottu suomi on suomen kielen sananjärjestyksen mukaan viittomista eli käytännössä puhutun kielen seuraamista (vrt. viittomakieli jossa oma sanajärjestys ja kielioppi). Puhekielen tukemiseksi voi viittoa lauseesta merkityksellisiä yksittäisiä sanoja tai koko lauseen.

Sormiaakkoset

Sormiaakkosia käytetään sekä viittomakielessä että viitotussa suomen kielessä kun sormitetaan (näytetään sormilla aakkosia vastaavat merkit) sanoja. Sormiaakkoset on hyvä visuaalinen tuki tilanteissa, joissa lapsen on kuulonheikkenemän takia joitakin äänteitä vaikea kuulla tai erottaa (varsinkin sanan lopussa tai alussa). Samoin nimet on sujuva sormittaa, jos niille ei ole olemassa viittomamerkkiä. Sormiaakkoset netissä.

Näitä kaikkia menetelmiä tukee huuliolukutaito. Papunet.net -sivuilla löytyy myös tietoa kommunikointimenetelmistä.