Haetaan osallistujia tutkimukseen


CIsumusan puhemuskareiden opiskelija Leena Maria Heikkola tutkii musiikkileikkikoulun vaikutusta SI-lasten emootioiden auditoriseen tunnistamiseen ja sosioemotionaalisiin taitoijin. Leena Maria opiskelee logopediaa (puheterapia) ja musiikkiterapiaa Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Tutkimukseen haetaan 3-6-vuotiaita kuulovammaisia lapsia, jotka eivät ole osallistuneet puhemuskaritoimintaan. Katso alta ohjeet miten voit osallistua tutkimukseen.

Tutkimuksen nimi: Musiikkileikkikoulun vaikutus SI-lasten emootioiden auditoriseen tunnistamiseen ja sosioemotionaalisiin taitoihin
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Leena Maria Heikkola, FT, Turun yliopisto & Åbo Akademi

HALUATTEKO TE JA LAPSENNE OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN? OSALLISTUMALLA VOITTE EDISTÄÄ TUTKIMUSTA MUSIIKIN VAIKUTUKSISTA SI-LASTEN KEHITYKSEEN

Tutkimme, miten musiikillinen toiminta vaikuttaa kehitykseen 3–6-vuotiailla lapsilla, joilla on sisäkorvaistute tai muu kuulolaite. Tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten musiikkileikkikoulu voi tukea sisäkorvaistutetta tai kuulolaitetta käyttävien lasten kuulohavaitsemista, erityisesti tunteiden tunnistamista puheessa ja musiikissa. Osallistumalla voitte edistää SI-lasten kehitystä tukevien menetelmien tutkimusta.

Lapsenne soveltuu tutkimukseen, jos

 • hänellä on sisäkorvaistute tai muu kuulokoje ainakin toisessa korvassa
 • hän on 3–6-vuotias
 • hän ei ole osallistunut eikä vielä keväällä 2021 osallistu LapCI ry:n järjestämään puhemusiikkileikkikouluun
 • hänellä ei ole kehityksellistä, neurologista, psykiatrista tai psykologista häiriötä
 • hänellä ei ole kielen tai puheen häiriötä

Tutkimukseen osallistuminen

 • Tutkimuksessa lapsi tekee yhden musiikin kuuntelu- ja yhden puheen kuuntelutehtävän. Lasta pyydetään valitsemaan kuva tunnetilasta, jota musiikki tai puhe heijastaa. Tehtävät kestävät yhteensä noin 15 minuuttia.
 • Tehtävät tehdään etäyhteydellä. Tähän tarvitaan tietokone ja tietokoneen kaiuttimet tai kuulokkeet.
 • Tutkimuksessa lapsen huoltaja täyttää neljä kyselylomaketta lapsen sosiaalisista ja tunnetaidoista. Kyselyiden täyttämiseen menee noin 40–55 minuuttia.
 • Kyselyt palautetaan tutkijalle postitse tai LapCI ry:n sähköisen järjestelmän kautta.
 • Arviointikertoja on 3: lapsi tekee kaksi tehtävää ja huoltaja täyttää kyselylomakkeet 3 kertaa noin 10 viikon välein.
 • Tutkimus alkaa alkuhaastattelulla, joka kestää korkeintaan 60 minuuttia.
 • Etänä tapahtuvat tapaamiskerrat tekee joko tutkimuksen vastuuhenkilö tai tutkimusryhmään kuuluva henkilö vastuuhenkilön ohjauksessa.
 • Etäkäynneiltä voidaan kerätä ääni- ja/tai videotallenteita. Tallenteiden avulla voidaan tarkastella ja arvioida aineistoa.

Tutkimuksen eettisyys

 • Tutkimuksessa toimitaan hyvien eettisten periaatteiden mukaisesti, ja tutkimuksella on Turun yliopiston eettisen toimikunnan puoltava lausunto.
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumisesta ei makseta palkkiota, eikä tutkimukseen osallistuminen maksa tutkittavalle mitään. Tutkimukseen osallistuminen auttaa kuitenkin kehittämään SI-lapsille musiikillista toimintaa, joka tukee heidän kehitystään.
 • Tutkimuksen voi halutessaan keskeyttää sen missä vaiheessa tahansa.
 • Tutkittavan tunnistetiedot tulevat vain tutkimusryhmän tietoon.
 • Tutkimuksen tiedot kerätään tutkimusrekisteriin, joka sisältää tutkimukseen liittyvät koehenkilötiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, muut taustatiedot, lupalomakkeet), tutkimuksessa kerätyt ääni- ja videotallenteet sekä testaus- ja arviointilomakkeet. Rekisteritietoihin on pääsy vain tutkimuksen vastuuhenkilöllä sekä tutkimusryhmän henkilöillä. Kaikkia tutkimukseen osallistuvia tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus.
 • Yksittäiset tutkittavat eivät ole tunnistettavissa tutkimuksesta tehdyissä julkaisuissa (esimerkiksi tieteellinen artikkeli).

Mikäli haluatte osallistua tähän tutkimukseen

 • Ota yhteyttä Leena Mariaan sähköpostitse lmheik@utu.fi, jonka jälkeen saat täytettäväksi suostumuslomakkeen.
 • Palauta lomake joko sähköisesti tai postitse tutkimuksen vastuuhenkilölle.
 • Tutkimusaika voidaan sopia suostumuslomakkeen lähettämisen jälkeen (esim. puhelimitse tai sähköpostitse).

Kiitos, että haluatte olla mukana tukemassa sisäkorvaistutelasten kehitystä tukevaa tutkimusta!

Mikäli teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja, ota yhteyttä tutkimuksen vastuuhenkilöön.

Tutkimuksen vastuuhenkilö

Leena Maria Heikkola, FT, tutkijatohtori, yliopisto-opettaja
Logopedian ja musiikkiterapian opiskelija
Turun yliopisto
Postiosoite: Åbo Akademi, Humanistististen tieteiden ja psykologian ja teologian tiedekunta, suomen oppiaine

Tehtaankatu 2
20500 Turku
Sähköposti: lmheik@utu.fi Puhelin: 044 338 5389


Vinkki! Lue Leena Marian esittäytyminen blogista.