LapCI ry


LapCI ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee valtakunnallisesti sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään; toimii yhdyssiteenä sisäkorvaistutetta käyttävien lasten perheiden välillä; sekä edistää vuorovaikutusta kuulovammaisten lasten ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten välillä. Lähtökohtana on, että vanhemmista ja lapsista itsestään lähtevässä toiminnassa on voimaa ja näkemystä. LapCI ry:n toiminnan päämäärä on havaita ”Ainutlaatuinen LapCI” – sisäkorvaistutetta käyttävä lapsi tai nuori ja hänen perheensä. Toiminnassa tuetaan SI-lasta ja hänen kasvuaan siten, että hän saa toimintamalleja ja työkaluja altavastaaja-asemansa parantamiseen ja itsensä hyväksymiseen. Yhdistys on perustettu 1999 vanhempien toimesta.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • edistää vertaistukitoimintaa sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheidensä keskuudessa
  • edistää vuorovaikutusta kuulovammaisten lasten ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten välillä
  • tukea sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheiden jaksamista ja hyvinvointia
  • parantaa kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaa yhteiskunnassa ja
  • edistää, tukea ja valvoa sisäkorvaistutteen saaneiden kuulovammaisten lasten ja nuorten etua yhteiskunnallisissa asioissa

Toimintaa rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämällä tuella. STEA on myöntänyt kohdennetun toiminta-avustuksen CIsupaja-toiminnalle otsikolla “Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheidensä vertaistukeen, edunvalvontaan ja viestintään”.
Vuonna 2019 yhdistys sai uuden rahoituksen kolmivuotiseen uuteen CIsumusa-hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään pienten kuulovammaisten lasten puhemusiikkileikkikoulutoimintaa sekä kokeillaan ja kehitetään etämusiikkileikkikoulutoimintaa, jonka avulla pystytään tarjoamaan musiikkileikkikoulutoimintaa valtakunnallisesti ja vähentämään alueellista eriarvoisuutta. Hanke aloitettiin keväällä 2019 ja se jatkuu kevääseen 2022.

LapCI ry:n strategia vuosille 2019-2023

TEHTÄVÄMME: Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten- ja perheiden tukeminen kuulovammapolulla.

VISIOMME: LapCI ry on kokeileva, kasvava ja vakiintunut lasten kuulovammaisuuden ja vertaistuen asiantuntijajärjestö, joka edistää sisäkorvaistutelasten asiaa yhteiskunnassa.

ARVOMME: Avoimuus – Riippumattomuus – Yhdessä tekeminen ja oppiminen

helposti-lähestyttävä-välitön-tunnelma
erityisyys-unohtamatta-normaliutta
selkeä-tehokas-ammattimainen
hyvän-puhuminen
matala-kynnys-osallistua
jäsenien-osallistumisen-mahdollistaminen

Kuvan teksti:
HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ, VÄLITÖN TUNNELMA: Tapahtumissa huomioidaan jokainen osallistuja, hallitus ja työntekijät esittäytyvät ja näyttävät esimerkkiä, ja aito läsnäolo.
ERITYISYYS UNOHTAMATTA NORMAALIUTTA: Kokemusasiantuntijuuden ja esimerkin hyödyntäminen, painopisteenä normaalisuus erityispiirteillä.
SELKEÄ, TEHOKAS, AMMATTIMAINEN: Selkeät toimintamallit ja ohjeistukset, työntekijöiden kouluttaminen ja perehdytys, ja hallinnon käsikirja ohjaa toimintaa.
HYVÄN PUHUMINEN: Kannustava, arvostava ja avoin ilmapiiri, ratkaisukeskeinen puhetapa, ja moka on lahja ja siitä opitaan.
MATALA KYNNYS OSALLISTUA: Helppo tulla, lähellä, monipuolinen tarjonta ja julkinen liikenneyhteys.
JÄSENIEN OSALLISTUMISEN MAHDOLLISTAMINEN: Edullinen osallistumismaksu, lastenhoitomahdollisuus, ja käytetyn kielen huomioiminen ja kaikki perheenjäsenet huomiodaan.

LapCI ry:n toimintamuotoja

CIsupaja-toiminta on rahoitettu sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla. CIsupaja tarjoaa tapahtumia ja kohtaamispaikkoja SI-lapsille sekä heidän perheilleen. CIsupajan avulla SI-lapset pääsevät myös harjaannuttamaan niitä taitoja, joissa he jäävät altavastaajan asemaan suhteessa normaalikuuloisiin ikätovereihinsa ja sisäkorvaistutetta käyttävät lapset ja nuoret sekä heidän perheensä saavat vertaistukea. CIsupajoja järjestetään eri puolilla Suomea.

CIsumusa-hankkeessa järjestetään puhemuskari- ja etämuskaritoimintaa pienille 0–6-vuotiaille kuulovammaisille lapsille ja heidän huoltajilleen. Tavoitteena on saada musiikki osaksi kuulovammaisten lasten perheiden arkea varhaislapsuudesta asti ja musiikin kielenkehitystä tukevien hyötyjen ulottaminen kuulovammaisten lasten perheisiin. Hanke on kolmivuotinen ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Puhemuskareita järjestetään ensimmäisenä vuotena Etelä-Suomessa, toisena vuotena Keski-Suomessa ja kolmantena Pohjois-Suomessa.

Kuuloavain.fi tarjoaa kuulovammaisten lasten perheille tietoa ja vertaistukea. Ajankohtaisten artikkeleiden ja tapahtumakalenterin lisäksi sivusto toimii portaalina muiden alan toimijoiden tarjoamaan tietoon ja palveluihin. Kuuloavain on toteutettu yhteistyössä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto – KLVL ry:n kanssa.