Teemaliite 2018: Itsetunto ja positiivinen minäkuva


Maija Lindström

17-vuotias Maija Lindström kertoo kuinka itsetunto on vaikuttanut hänen
minäkuvaansa kuulovammaisena.

 1. Minkä asioiden koet vaikuttaneen eniten itsetuntoosi ja minäkuvaasi kasvaessasi SI-
  nuoreksi (positiivisesti tai negatiivisesti)?

Positiivisesti itsetuntooni on vaikuttanut se, kuinka erilaisuus omassa itsessä auttaa
samaistumaan erilaisuuksiin muissa ihmisissä.
Uskon, että itse pystyn ehkä näkemään enemmän vivahteita ihmisluonteesta
mitä tavallinen luomukorvatallaaja ei välttämättä näe – ihan pelkästään vamman
luonteen takia! Sen kanssa kaikkialle meneminen ja selviytyminen on myös osoittautunut
edukseni erilaisia ihmisiä tavatessa, sillä olen oppinut taidot monenlaisten
ihmisten kanssa toimeen tulemiseen.

Samalla nämä ‘ihmisluonteen vivahteet’ saattavat myös olla rankkoja kohdata,
jos ne eivät olekaan positiivisia – eritoten kun ne joutuu kohtaamaan jokapäiväisessä
elämässä, moninkertaistettuna.
Negatiivisuutta kuitenkin yleensä aiheuttaa vain ymmärtämättömyys ja
selityksen puuttuminen – on siis tärkeää, että tuntee itsensä ja vammansa ja opettelee
kertomaan siitä avoimesti ihmisille!

 1. Miten LapCI ry:n toiminnassa mukana oleminen on vaikuttanut sinun itsetuntoon
  ja minäkuvaan itsestäsi?

LapCI ry on antanut minulle eväät kuulovamman käsittelyyn sekä kuulon yhdistävän
kirjavan yhteisön ihmisiä ympärilleni.
Se on luonut sosiaalisen ympäristön jota tuskin ikinä saan jokapäiväisessä elämässäni
kuulevien joukossa – se siis auttaa minua muistamaan, etten ole mitenkään
epänormaali, ja että minulla on oikeus olla niin kuin olen, “koska niin muutkin on.”

 1. Miten sinun mielestäsi SI-nuorten itsetuntoa
  ja positiivista minäkuvaa voisi tukea paremmin?

Mielestäni SI-nuorten täytyisi saada halutessaan psykologista tukea kuulovamman
alalle erikoistuneelta ammattilaiselta.
Kuulovammainen nuori tarvitsee vahvan henkisen tukiverkoston,
joka tietää vammaan liittyvistä tunteista ja osaa auttaa nuorta niiden käsittelemisessä.
Oman itsensä hyväksyminen alkaa itsensä ymmärtämisestä 🙂

 1. Mitä haluaisit sanoa sisäkorvaistutetta käyttävälle lapselle/nuorelle, jolla on
  huono itseluottamus tai jonka on vaikeaa hyväksyä itseään?

Ei kukaan sun ympärillä oikeesti välitä siitä, että ooks sä huonokuuloinen
vai et – kunhan sä oot ite sen kanssa sujut ja osaat selittää niille miten niiden
pitää ottaa sut huomioon – koska, KYLLÄ, sut pitää ottaa ihan vähän
enemmän huomioon, se on ihan okei!

Satakieliseminaari

27.-28.9.2018

Itsetunto ja identiteetti ovat Satakieliseminaarin
tämän vuoden teemoina. Mutta on aihetta käsitelty Satakielessä aiempinakin
vuosina. Satakieliohjelman nettisivuilta löytyvässä Tietopankissa on kattavasti
aineistoa kuulovammaisen lapsen elämän tukemiseen. Ohessa toimituksen tietopankkipoimintoja
aiheeseen liittyen:

Joanna Kosonen 2016:
Lapset tunnetaitoja etsimässä

Joanna Kosonen pohtii artikkelissaan
lasten tunteiden tunnistamisen taitojen
kehittymistä. Tunteiden tunnistaminen
on keskeinen asia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Ylipäätään tunteita tunnistetaan
kasvoista, puheesta, eleistä ja
kehon asennosta, mutta myös sosiaalisten
tilanteiden antamien vihjeiden perusteella.
Äänensävyt ja sanavalinnat ovat tunteiden
tunnistamisen elementtejä.

Kuulovammaisten lasten haasteena voivat
olla mielen teorian ja tunteiden tunnistamisen
taitojen viivästynyt kehitys. Jos kuulee
huonosti, voi olla vaikeaa ymmärtää,
mitä puhuja tarkoittaa sanojensa takana.
Esimerkiksi sarkasmin ja ironian ymmärtämisen
kyky alkaa kehittyä jo 5-6-vuotiailla
normaalikuuloisilla. Samanikäisellä
sisäkorvaistutelapsella voi olla vaikeuksia
tunnistaa sarkasmia.

Tunnetaitojen harjoittamiseen on kehitetty
Tunne-etsivät – niminen pelikokonaisuus,
joka on ilmaiseksi ladattavissa Opetushallituksen
sivuilta osoitteesta https://
www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/tunne_
etsivat

Katsaus kielen käyttötaitoihin- taulukko

Satakieliohjelman julkaisema “Katsaus kielen
käyttötaitohin” -taulukko on konkreettinen
apuväline lapsen kielen käyttötaidon
arviointiin. Sen avulla tulee näkyväksi
se, mitä lapsi jo osaa ja mitä taitoja hänen
kanssaan kannattaa vielä harjaannuttaa.
Siihen kannattaa suhtautua keveästi ja
positiivisella asenteella, sillä vanhemman
tehtävä on ennen kaikkea olla vanhempi
eikä esim. puheterapeutti. Mutta
uteliaisuuden sen avulla voi varmaankin
itsessään herättää.

Lisää tästä ja muista aiheista osoitteessa
www.satakieliohjelma.fi

Hyvä itsetunto on myönteistä ja totuudenmukaista itsetuntemusta

LapCI ry:n toiminnan tavoitteena on tukea ja voimaannuttaa sisäkorvaistutteen saaneita lapsia ja heidän perheitään. Tänä vuonna haluamme nostaa esille kuulovammaisen lapsen ja
nuoren itsetuntoon ja positiiviseen minäkuvaan vaikuttavia asioita.
Aiheeseen liittyen saimme haastatella Kuulo-Auris Oy:n
kuntoutusjohtajana ja psykologina toimivaa Kristiina Laaksoa.

Hei Kristiina, kuka olet ja mitä teet työksesi?

Olen Kristiina Laakso ja työskentelen Kuulo-Auriksessa kuntoutusjohtajana
ja psykologina. Kuulo-Auris toteuttaa Kelan harkinnanvaraista
ja vaativaa moniammatillista yksilökuntoutusta kuulo-
ja kuulonäkövammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Olen
työskennellyt Kuuloliiton palveluksessa kohta viisitoista vuotta
ja Kuuloliiton tytäryhtiössä Kuulo-Auriksessa vuodesta 2015.

Mitä on hyvä itsetunto? Entä minäkuva?

Hyvä itsetunto on myönteistä ja totuudenmukaista itsetuntemusta:
ihminen tiedostaa omia mahdollisuuksiaan ja rajoitteitaan
sekä hyväksyy nämä. Itsetuntoa muokkaavat omat ajatukset
esimerkiksi siitä, miten ihminen kokee pärjäävänsä elämässä,
missä hän on hyvä, millainen oppija hän on, minkälaisia haaveita
hänellä on? Itsetuntoon liittyy läheisesti minäkuva. Minäkuvaa
määritettäessä voidaan vastata kysymykseen: Millainen minä
olen? Minäkuva määrää sen, mihin uskomme pystyvämme,
mitä valintoja teemme ja minkä arvoisena itseämme pidämme.
Positiivisen minäkuvan omaavalla henkilöllä on itseluottamusta
saavuttaa haluamiaan asioita, vaikka tulisikin pettymyksiä
ja haasteita. Hyvä itsetunto vaikuttaa myönteisesti mielialaan
ja lisää tyytyväisyyttä elämään. Itsetunto on usein erilainen
eri elämän vaiheissa. Kenenkään itsetunto ei ole täydellinen,
vaan kaikki tuntevat joskus epävarmuutta. Huono itsetunto ei
ole pysyvää, vaan se muuttuu ja muovautuu ajan kuluessa. Onnistumisen
kokemukset vahvistavat itsetuntoa, ja aina on aikaa
opetella ajattelemaan myönteisemmin itseään kohtaan. Vahva
itsetunto on sitä, että henkilö hyväksyy elämänmuutokset eivätkä
muutokset johda itsensä syyllistämiseen tai itsekritiikkiin.

Miten kuulovamma yleensä vaikuttaa itsetuntoon ja minäkuvaan?
Onko kuulovammaisilla lapsilla ja nuorilla yleisesti huono
itsetunto?

Kuulovammaisen lapsen sosio-emotionaalisen kehityksen yksi
tärkeimpiä tekijöitä on vanhempien ja muiden läheisten suhtautuminen
lapseen ja lapsen kuulovammaan. Millaisena lapsen
vamma nähdään ja millainen merkitys sille lapsen elämässä
muodostuu. Olenko kuulovammainen lapsi – vai lapsi, jolla on
kuulovamma. On hyvä muistaa, että kuulovamma on kuitenkin
vain yksi ominaisuus lapsessa ja kaikki ovat ainutlaatuisia. Kuulovamma
ja monet muut ominaisuudet, kuten luonteenpiirteet,
rakentavat lapsen minäkuvaa. Erilaisuuden ja erityisyyden hyväksyminen
omassa itsessään on keskeinen terveen itsetunnon
perusta. Äkillinen kuulonmenetys voi hetkellisesti heikentää
itsetuntoa. Olennaista on se, miten ympäristö tukee kuulovammaista
lasta tai nuorta selviämään kuulovamman kanssa, mutta
myös muista kehityksellisistä haasteista, jotka koskettavat kaikkia
lapsia. Myönteisen minäkuvan saavuttamiseksi kuulovammainen
tarvitsee myönteistä palautetta ja onnistumisen kokemuksia
sekä malleja myös muilta kuulovammaisilta lapsilta ja aikuisilta.

Millaisia muita psyykkisiä haasteita kuulovamma voi aiheuttaa
lapselle?

Lähes kaikilla ihmisillä on ajanjaksoja, jolloin psyykkistä hyvinvointia
koetellaan. Etenkin silloin, kun heidän henkilökohtainen
stressin ja vastoinkäymisten sietokykynsä ylittyy. On
hyvin yksilöllistä, kuinka reagoimme psyykkisesti ja kuinka
paljon vastoinkäymisiä kestämme. Hyvä itsetunto, kuulovamman
hyväksyminen osaksi minäkuvaa ja omien voimavarojen
tunnistaminen antavat hyvät eväät kuulovammaiselle
lapselle ja nuorelle ja hyvälle elämälle aikuisuudessakin.

Miten itsetunnon tukeminen näkyy arjessa?

Arjessa on tärkeää, että lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän
on, lasta kuunnellaan ja että lapsi saa rakkautta ja positiivista
palautetta. Positiivista palautetta voi antaa usealla eri tavalla;
puhumalla, viittomilla, kuvilla, ilmeillä ja eleillä. Syli rauhoittaa
pientä lasta, jolloin lapsi kokee olevansa arvostettu. Lapsen
kasvaessa ympäristö laajenee ja myös kodin ulkopuoliset
ihmiset vaikuttavat siihen, kuinka lapsi kokee olevansa hyväksytty
sellaisena kuin on. Myönteiset oppimis- ja harrastuskokemukset
ja ystävyyssuhteet rakentavat itsetuntoa ja vaikka
pettymyksiä tulee, niin lapselle luodaan uskoa siitä, että haasteista
selvitään yhdessä. Lapselle on tärkeä muodostua tunne,
että hän voi toteuttaa itseään omien toiveidensa mukaan,
hän selviää elämässään kuulovamman tuomien haasteista
huolimatta ja että ympäristö osaa tukea lasta oikeilla keinoilla.

Joissakin tilanteissa kuntoutusta voidaan tarvita kuulovammaisen
lapsen kehityksen ja perheen arjen tueksi.
Lapsen kuulon ja kielen kuntoutuksen ja kuntoutumisen
tärkein aika on ennen kouluikää. Kuntoutus voi
myöhemmin nuoruudessa kohdistua toisenlaisiin elämän haasteisiin.

Kuinka vanhempi voi tukea itsetunnon vahvistumista?

Vahva itsetunto kehittyy lapsuudessa ja nuoruudessa, myönteisten
kasvukokemusten avulla. Vanhemmilta tai muilta tärkeiltä
aikuisilta saatu hyväksyntä, huolenpito ja rakkaus tukevat hyvän
itsetunnon kehittymistä. Lapsen kannalta on merkityksellisintä
muistaa lapsi sinänsä. Lapsi tarvitsee ihmisen, joka kuuntelee ja
keskustelee lasta pohdituttavista asioista. Kuulovammasta keskusteleminen
lapsen kanssa on tärkeää. Se missä iässä lapsi alkaa
pohtimaan omaa kuulovammaansa vaihtelee. Keskustelun avulla
lapsi saa myös keinoja itse kertoa kuulovammastaan muille. Vanhemman
tehtäviin kuuluu asettaa turvalliset rajat lapsen käyttäytymiselle
ja toiminnalle, mikä auttaa lasta hallitsemaan elämäänsä.

Lasta kannattaa kannustaa ja rohkaista vuorovaikutukseen toisten
ihmisten kanssa. Sosiaalisten tilanteiden ja mahdollisten väärinkäsitysten
läpikäyminen sekä tunteiden käsittely on tärkeää.
Sosiaalisten taitojen avulla lapsi hyväksytään paremmin erilaisissa
ryhmissä ja hän saa onnistumisen kokemuksia vuorovaikutustilanteissa,
mikä lisää itseluottamusta. Lapsen omaa käyttäytymistä
voidaan tukea, esim. opettamalla hänelle itsehillintää ja
toisten huomioon ottamista. Aikuisten näyttämä malli on tärkeää.

Valona tiellä

pimeinäkin hetkinä

unelma

toivo

mikä se on

hyvä elämä

sitä kohti

sain laukkuuni

kaiken tarpeellisen

täältä tullaan elämä

odota

hyppään kyytiin

Erja Välisalo-Leinonen

Kuinka saada lapselle positiivinen minäkuva vammasta
huolimatta?

Kuulovammaan sopeutuminen on tärkeää myönteisen minäkuvan
muodostumiseksi. Kuulovammaisen lapsen tulisi saada oikea
käsitys omista vahvuuksista ja heikkouksista. Lasta on tärkeä tukea
ottamaan apua vastaan ja harjoittelemaan asioita. Kuulovammaisen
nuoren identiteetin muotoutuminen tapahtuu paljolti
ryhmään kuulumisen ja oman roolin löytämisen kautta. Näiden
keinojen avulla lapselle ja nuorelle syntyy itseluottamusta ja tunne
siitä, että hän voi vaikuttaa elämäänsä omilla valinnoillaan
ja ympäristön tuella, kuulon mahdollisista pulmista huolimatta.

Onko nivelvaiheissa jotain tiettyjä haasteita, joita olisi hyvä
huomioida?

Kuulovammaisen lapsen tulisi saada ympäristöltä tukea ikä- tai
taitotasoa vastaaviin psyykkisiin haasteisiin ja itsenäistymiskehitykseen,
kommunikointikeinoihin, vahvan itsetunnon rakentumiseen,
kuulovamman ja sen tuomien tukitoimien ja apuvälineiden
käytön hyväksymiseen ja sosiaalisiin taitoihin. Nivelvaiheita ovat
esimerkiksi päiväkodin ja koulun aloittaminen sekä yläkouluun ja
jatko-opintoihin siirtyminen. Kommunikaatiotaitojen tukeminen
on ensiarvoisen tärkeää pienen kuulovammaisen lapsen kohdalla.
Kommunikaatiotaidot vaikuttavat vuorovaikutukseen huoltajien
ja tovereiden välillä. Kuulolaitteiden käytön tukeminen ja harjoittelu
on tärkeää kuuntelu- ja kielellisten taitojen tukemiseksi.

Kouluiässä mahdollisten kuulon lisäapuvälineiden käytön hyödyn
ymmärtäminen ja käytön tukeminen on tärkeää kuuntelemisen,
oppimisen ja kommunikoinnin tukena. Hyvät kuunteluolosuhteet
ja kuulovammaisen oppijan erityistarpeet on
huomioitava. Kokemukset muista kuulovammaisista ovat yhä
tärkeämpiä ja merkityksellisiä. Oman identiteetin rakentuminen
suhteessa ikäisryhmään on olennaista. Tällöin sosiaalisen
verkoston vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vertaisryhmässä
lapsi tai nuori oppii paljon itsestään ja rakentaa sen avulla
minäkuvaansa, käsitystä itsestään ja ominaisuuksistaan. Itsetunnon
rakentuminen ei tapahdu hetkessä, vaan itsetunto
kehittyy joka päivä kuulovammaisen lapsen ja nuoren arjessa.
Tärkeää on, että siihen panostetaan eri ikävaiheissa ja että lapsi
saa tukea monelta eri taholta päiväkodista, koulusta ja vanhemmilta.
Sairaaloiden kuulon kuntoutusohjaajilta saa tietoa ja
tukea kuntoutukseen ja kuulon apuvälineisiin liittyvistä asioista.

Mitä hyviä puolia ja etuja kuulovammasta voi olla, onko niitä?

Lapsen kanssa on hyvä keskustella myös siitä, mihin kuulovamma
ei vaikuta ja mitä hyvää kuulovamma on tuonut lapselle ja
perheelle. Kuulon kuntoutuksessa lapsi ja koko perhe tapaa
toisia vastaavassa tilanteessa olevia perheitä ja muodostuneet
ystävyyssuhteet voivat olla hyvinkin merkityksellisiä. Kuulovammaiselle
voi olla voimaannuttavaa tutustua toisiin kuulovammaisiin
ja toimia vertaistukihenkilönä jollekin toiselle.
Merkitykselliset elämänkokemukset vahvistavat itsetuntoa.

Kuinka Kuulo-Auriksen kuntoutuksessa huomioidaan lapsen itsetunto
ja minäkuva?

Kuntoutuksen yksi tärkeä tavoite on kuulovammaisen lapsen tai
nuoren itsetunnon ja identiteetin tukeminen. Tavoitteeseen pyritään
antamalla tietoa sekä vanhemmille että kuulovammaiselle
lapselle tai nuorelle. Lapsi tai nuori on mukana asettamassa kuntoutuksen
tavoitteita ja lasta rohkaistaan itse pohtimaan itsetuntoon,
identiteettiin ja omiin voimavaroihin liittyviä asioita. Kuntoutuksessa
tuetaan esimerkiksi kuulovammaisen lapsen kommunikointikeinoja,
kuulolaitteiden ja kuulon lisäapuvälineiden käyttöä,
kuuntelemisen ja ryhmässä toimimisen taitoja. Vanhemmat
saavat tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.
Kuntoutus sisältää ohjattua keskustelua ja toiminnallisia harjoitteita
sekä kuntoutujalle, vanhemmille että sisaruksille. Vertaiskokemusten
myötä kuulovammainen lapsi tai nuori saa usein itselleen
myönteisiä kokemuksia ja positiivista palautetta ympäristöltä. Kuntoutuksen
aikana tehdään yhteistyötä kuntoutusvastuutahon ja
lähiverkoston kanssa lapsen tai nuoren hyvinvoinnin tukemiseksi.

Jos ei pääse kuntoutukseen, mistä voi hakea lisätietoa asiasta?
Sairaaloiden kuulon kuntoutusohjaajat ohjaavat kuulon kuntoutukseen
liittyvistä asioista. Kuuloalan järjestöt järjestävät vertaistapaamisia,
joissa tapaa muita vastaavassa tilanteessa olevia
lapsia ja nuoria. Kotipaikkakunnalla apua voi pyytää myös perheneuvolasta,
koulupsykologilta ja koulukuraattorilta.

Lisätietoa:

Kristiina Laakso

kristiina.laakso@auris.fi

puh. 0505118046

www.auris.fi

Lukemista:

Jarasto, P. & Sinervo, N. 1998. Kouluikäisen lapsen maailma. Elämää
varten. Jyväskylä:

Gummerus.

Keltinkangas-Järvinen, L. 1998. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY.

Salmivalli, C. 2005. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen
kehitys. Keuruu: PSkustannus.


Huonokuuloisen nuoren itsetunto

Olemme tavanneet monia huonokuuloisia nuoria, jotka häpeävät omia kuulolaitteita
tai sisäkorvaistutteita. Miksi näin on?

Sairaalat tarjoavat yleensä automaattisesti ihonväristä tai väritykseltään hiusten väriin
sopivaa kuulolaitetta. Miksi kuulolaitteen pitäisi olla mahdollisimman vähän
huomiota herättävä? Saahan silmälasejakin vaikka missä väreissä ja kuoseissa.
Kuulolaitteet myös rinnastetaan helposti vain vanhuksiin ja ikähuonokuuloisuuteen.
Toiseen kuulokojetta käyttävään nuoreen törmää todella harvoin, jos ei ole
itse hakeutunut vertaisten joukkoon. Kun menemme kuulokeskukseen säätämään
laitteita, näemme odotusaulassa paljon vanhuksia odottamassa vuoroaan. Silloin
voi tuntua siltä, kuin olisi ainoa huonokuuloinen nuori koko maailmassa. Onneksi
asia ei kuitenkaan ole näin.

LapCI ry on järjestänyt n. 11-17-vuotiaille
huonokuuloisille tapaamisia yhdessä

Kuuloliiton ja Helsingin Kuuloyhdistyksen kanssa. Tapaamisissa käyvien nuorten
määrä on tuplaantunut siitä, mitä se oli ensimmäisellä kerralla. Tästä voidaan päätellä,
että nuoret kokevat vertaistuen erittäin tärkeäksi. On ollut ilo huomata kun
nuorista on muodostunut niin iloinen ryhmä, jotka auttavat ja kannustavat toisiaan
sekä ottavat aina uudet nuoret mielellään vastaan. Jos joku on tullut ryhmään hieman
kuulokojeitaan piilotellen, on hän muiden kannustuksesta ja esimerkistä rohkaistunut
ja tullut seuraavaan tapaamiseen hiukset poninhännällä hulmuten paljastaen
sisäkorvaistutteet. Muiden huonokuuloisten kesken on helppo puhua kokemistaan
vaikeuksista kun muut pystyvät samaistumaan niihin.

Nuoret toivovat tapaamisia jatkossakin. Nuorille on tärkeintä, että tarjotaan tilat
missä voi kohdata toisia huonokuuloisia vertaistuen merkeissä. Pyrimme siihen,
että toimintaan on mahdollisimman helppo tulla mukaan. Jos kiinnostuit nuorten toiminnasta,
voit olla yhteydessä meihin. Nykyajan nuoret ovat niin paljon sosiaalisessa mediassa,
että olemme tehneet sinne työprofiilit. Voit löytää meidät Instagramista, Facebookista
ja Snapchatistä.

Seuraa meitä somessa!

moottorivipu

moottorivipu
Kilpeläinen Viivi /
Marika Rajala työ

Marika ja Viivi

Katsaus Kuuloavaimeen

Katsaus Kuuloavaimeen kuulovammaisen lapsen itsetunnon ja sosiaalisten
taitojen näkökulmasta – lue lisää osoitteessa www.kuuloavain.fi

Kuuloavain.fi – tietoportaalista löytyy useita artikkeleita itsetuntoon liittyen.
Ohessa toimituksen suosikkipoimintoja:

Kuinka tukea kuulovammaisen nuoren itsetuntoa murrosiässä

Tässä artikkelissa (Nappi-lehti 3/2015) perhe- ja psykoterapeutti Ritva Parkas
pohdiskelee itsetuntoa erityisesti murrosikäisen näkökulmasta. Hän
taustoittaa kuulovamman mahdollista vaikutusta murrosiän kipuiluihin.
Erityisen tärkeänä Parkas pitää vertaistuen merkitystä kuulovammaiselle
nuorelle. Vertaisleirillä saavutettu porukkaan kuulumisen tunne voi avata
nuorelle tärkeän oven omaan itseen. “Tunne siitä, että on porukassa
jossa ei tarvitse selittää kuulemistaan tai kojeita kenellekään, vapauttaa
voimavaroja. Nuoret kertovat, että on upeaa kun joku ymmärtää tunteeni
selittämättä.”

Sosiaalisilla taidoilla kiusaamista vastaan

Tässä Kuuloavaimen artikkelissa pohditaan, miten kiusaaminen voi näyttäytyä.
Artikkelissa mietitään, miten lasta voi auttaa puolustautumaan
kiusaamistilanteessa, miten lasta voi opettaa kehittämään kaveritaitoja ja
tunnistamaan oikeaa ystävyyttä. Kuulovammaisen lapsen kohdalla puutteet
kielitaidossa voivat joskus olla pulmallisia sosiaalisissa tilanteissa.
“Lapsen pitäisi oppia ottamaan vuoroja keskusteluissa, kyselemään toisilta,
puolustamaan itseään, harjoittamaan “small talkia” ja kehumaan toisia.“
Näitä taitoja voi harjoitella kotona yhdessä. Tämä artikkeli on Kuuloavaimessa
nähtävissä myös viittomakielellä käännettynä.

Käytännön vinkkejä kuulovammaisen lapsen sosiaalisten
taitojen vahvistamiseen

Kuulovamman vaikutuksia lapsen itsetuntoon pohdittiin aikanaan KLVL:n
vertaisperhekurssilla Oulussa. Vanhempien pohdinnan tuloksena kerättiin
käytännön vinkkejä lapsen itsetunnon tukemiseen.

• Puhu avoimesti lapsen
kuulovammasta
• Rakenna tukiverkosto, johon tu-
keutua hankalan paikan tullen
• Panosta yhteistyöhön muiden
aikuisten kanssa
• Pidä tarvittaessa infopalaveri (opettajat,
naapurit, sukulaiset)
• Pidä apuvälineet kunnossa
• Keskustele lapsen kanssa kuulovamman
merkityksestä
• Rohkaise lasta ottamaan vastuuta
itsestään ja kuulemisestaan
• Opeta lasta kertomaan kuulostaan
ja apuvälineistään
• Auta lasta tunnistamaan vahvuutensa,
mutta myös kestämään
heikkoutensa
• Puhu lapsen kanssa vaikeistakin
asioista
• Tue ja kannusta, mutta opeta myös
kestämään pettymyksiä