LapCI ry:n säännöt tekstiversio


LapCI ry säännöt hallituksen kokouksessa 17.3.2019 hyväksytty esitettäväksi vuosikokoukselle. Vuosikokous hyväksynyt sääntöesityksen 13.4.2019.

Patentti- ja rekisterihallitus Yhdistysrekisteri

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on LapCI – Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheidensä valtakunnallinen yhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 • Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea sisäkorvaistutteen saaneita lapsia ja heidän perheitään ja toimia yhdyssiteenä sisäkorvaistutetta käyttävien lasten perheiden välillä sekä edistää vuorovaikutusta kuulovammaisten lasten ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten välillä.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää vertaistukitoimintaa sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheidensä keskuudessa
  • edistää vuorovaikutusta kuulovammaisten lasten ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten välillä
  • tukea sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheiden jaksamista ja hyvinvointia
  • parantaa kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaa yhteiskunnassa ja
  • edistää, tukea ja valvoa sisäkorvaistutteen saaneiden kuulovammaisten lasten ja nuorten etua yhteiskunnallisissa asioissa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää sisäkorvaistutteen saaneille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen leirejä, viikonloppu- ja päivän/illan mittaisia vertaistukitapahtumia ja muuta virkistystoimintaa
  • antaa lausuntoja edustamansa ryhmän kuntoutukseen, esi- ja peruskoulutukseen sekä sosiaalisiin seikkoihin liittyvissä kysymyksissä,
  • järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia, kokouksia, juhlia, esitelmä- ja muita tilaisuuksia
  • suunnittelee ja toteuttaa itse ja yhdessä muiden kanssa kuntoutustoimintaa
  • jakaa tietoa kuulovammaisten lasten erityistarpeista ja kuntoutuksesta muun muassa luennoimalla, kouluttamalla ja julkaisemalla yhdistyksen toimintaa liittyvää aineistoa
  • järjestää jäsenilleen neuvontaa, keskustelu- ja tiedotus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä tutustumis- ja opintomatkoja
  • voi tehdä yhteistyötä muiden alan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa
  • voi antaa lahjoituksia ja avustuksia yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää kirja- ja muuta myyntiä
  • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, apurahoja ja järjestää asianmukaisella tavalla luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä tai huvitilaisuuksia
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
 • Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään sisäkorvaistutetta käyttävä lapsi ja hänen vanhempansa / huoltajansa sekä sisarukset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä myös muut sisäkorvaistutelasten läheiset sekä muut asiasta kiinnostuneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt ilman äänioikeutta.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Tai muuten toiminut merkittävänä edelläkävijänä lasten ja nuorten kuulonkuntoutuksen alalla.

 • Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 • Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 • Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-7 varajäsentä.

Hallitusjäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroavat puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 • Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri rahastonhoitaja, toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 • Tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 • Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, uutiskirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävät

Hallituksen valitseman toiminnanjohtajan tehtävät ovat:

 • johtaa hallituksen alaisuudessa yhdistyksen toimintaa
  • valmistella yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat
  • antaa yhdistyksen kokouksissa ja hallituksessa lausuntoja käsiteltävistä kysymyksistä ja huolehtia päätösten toimeenpanosta
  • huolehtia yhdistyksen varojen hoidosta ja siitä, että yhdistyksen tuloista ja menoista pidetään kirjaa sekä hakea rahoituksia yhdistyksen toiminnan kulujen kattamiseksi
  • seurata tiedotusta ja tehdä yhteistyötä alan järjestöjen kanssa
  • valmistella ja antaa yhdistyksen puolesta julkisuuteen tulevat lausunnot
  • huolehtia tiedotustoiminnasta sekä ylläpitää yhteyttä jäsenien kanssa
  • toimia yhdistyksen virallisena edustajana ja muiden työntekijöiden esimiehenä
 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.