CIsumusa-hanke


Kun kuulevaan perheeseen syntyy kuulovammainen lapsi, ennalta ajatuksissa ollut lastenkasvatuksen tiekartta muuttuu väärän mantereen kartaksi. Usein vanhemmat vaikenevat, lopettavat puhumisen, laulamisen, iltasadut – “kun eihän se lapsi kuitenkaan mitään kuule”. Tavallinen musiikkileikkikoulun tai päiväkodin musiikkitoiminta ei anna riittävää hyötyä kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ryhmäkoot ovat usein liian suuria, jolloin taustahäly ja liialliset visuaaliset ja sosiaaliset virikkeet vievät lapsen tarkkaavuuden pois ryhmän toiminnasta. Ohjaajat eivät tiedä, miten kuulovammainen lapsi otetaan huomioon ja millainen musiikki soveltuu heille. Ohjaajat eivät myöskään ole saaneet koulutusta siihen, miten yhdistämällä kuvia, leluja ym. visuaalista materiaalia musiikkitoimintaan voidaan tukea kuulovammaisen lapsen kielellistä kehitystä, sillä heidän koulutukseensa ei sisälly kuulovammaisten lasten erityisaluetta. Vanhemmat eivät saa myöskään vertaistukea, koska ovat yleensä ryhmän ainoat kuulovammaiset lapset.

CIsumusan puhemuskarissa huiskuteltiin huiveja keväällä 2020

Toiminnan tavoitteet

 • Lapsen puheenkehityksen edistyminen. Musiikin saaminen osaksi kuulovammaisten lasten perheiden arkea varhaislapsuudesta asti ja musiikin kielenkehitystä tukevien hyötyjen ulottaminen kuulovammaisten lasten perheisiin.
 • Mukula-puhemuskaritoiminnan edelleenkehittäminen sekä etämuskaritoiminnan kokeileminen ja kehittäminen alueellisen tasa-arvon mahdollistamiseksi.
 • Vertaistuen ja ystävyyksien syntyminen puhemuskaritoiminnan oheistuotteena, ja näiden kautta perheiden vanhemmuuden, itsetunnon ja vammaisuuden hyväksynnän vahvistuminen.
 • Alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kouluttaminen puhemuskarimallin toteuttamiseen yhdessä Helsingin yliopiston ja Metropolian kanssa.

Sisällön suunnittelussa otetaan huomioon yksilölliset tavoitteet

Ennen toiminnan alkua kaikille osallistujille järjestetään henkilökohtainen alkuhaastattelu. Haastattelussa tutustutaan paremmin osallistujiin ja käydään läpi mm. lapsen varhaiskehitystä, musiikillisia taipumuksia ja kokemuksia. Lapsille asetetaan yksilölliset tavoitteet ja puhemuskarin sisältö rakennetaan niiden perusteella. CIsumusan toimintamalleja kehitetään yhdessä osallistujien kanssa koko hankkeen ajan ja kehittyneitä malleja ja tuotoksia esitetään ja opetetaan myöhemmin mm. alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Puhemuskareita kuvataan ajoittain opetusmateriaalin tuottamiseksi.

CIsumusan vertaisviikonloppussa perheiden yhteisiä hetkiä Suomenlinnassa syksyllä 2020

Tulokset

 • Musiikin käytön juurruttaminen osaksi kuulovammaisen lapsen perheen itseavun kuntoutuspolkua varhaislapsuudesta asti
 • Laulamisen ja soittamisen ilon saattaminen osaksi perheiden yhdessä olon muotoa
 • Suomalaisen etäpuhemuskaritoiminnan mallin kohdentaminen, testaaminen ja tuotteistaminen mahdollista vientitoimintaa silmällä pitäen.
 • Vertaistuen vaikutus perheen sopeutumiseen kuulovammaisen lapsen kanssa on merkittävä
 • Vertaisuus vahvistaa, voimaannuttaa ja saa aikaan yhteenkuuluvuuden kokemuksia
 • Perheet saavat ystäviä, vertaisia
 • Perheet oppivat toisiltaan hyviä käytäntöjä ja selviytymismalleja arjessa
CIsumusan syksyn 2020 toiminnan kaksi marjaa Helsingissä

Vaikutukset

 • Musiikin tuottamien puhekielen hahmottamisen hyötyjen saavuttaminen yhä uusissa kuulovammaisten lasten perheissä
 • Kuulovammaisen lapsen paremmat puhekielen hahmottamisen taidot auttavat häntä menestymään paremmin yleisopetuksessa
 • Pitkällä tähtäimellä toiminnalla on tasaveroiseksi tekevä vaikutus sopeutumisessa kuulevien ehdoilla toimivaan yhteiskuntaan